Najdete nás na facebook

Soutěž „My třídíme nejlépe“

Název soutěže

My třídíme nejlépe

Vyhlašovatel

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. a Jihomoravský kraj.

Účast

Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v systému EKO-KOM v Jihomoravském kraji, u kterých nedošlo v hodnoceném období k porušení Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

Období

  • 4. Q předešlého roku + 1. – 3. Q aktuálního roku (s vyhlášením výsledků do 15. prosince aktuálního roku)

Kategorie

0 – 500 obyvatel
501 – 2000 obyvatel
2001 – 10000 obyvatel
nad 10000 obyvatel

Zvláštní ocenění

Nestanoveno

Způsob hodnocení

  • Pro hodnocení soutěže bude využívána pouze databáze AOS EKO-KOM, a.s.
  • Pro hodnocení budou sloužit data poskytovaná obcemi v pravidelných čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích.
  • Hodnocení jednotlivých kritérií proběhne pro každou kategorii zvlášť.

Princip hodnocení krajských soutěží

Hodnotí se zvlášť obce podle krajů a podle specifických velikostních skupin. (Obce z jednoho kraje a jedné velikostní skupiny = soubor obcí.)
Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií (3 hlavní a 5 doplňkových). Podle počtu výsledných bodů se stanovuje výsledné pořadí v souboru obcí.

Hlavní hodnocení

(V průměru činí zisk bodů v hlavním hodnocení min 80 % na výsledném bodovém zisku.)

„Výtěžnost papíru“

Hodnotí se výtěžnost papíru v nádobovém a pytlovém sběru. Obec získává 1 bod za každé 1 kilo papíru na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.

„Výtěžnost plastu“

Hodnotí se celková výtěžnost plastu. Obec získává 1 bod za každé 1 kilo plastu na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.

„Výtěžnost skla celkem“

Hodnotí se celková výtěžnost skla (směsné + čiré). Obec získává 1 bod za každé 1 kilo skla na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.

Doplňkové hodnocení

V doplňkovém hodnocení může obec získat až 10 bodů.
(V průměru činí zisk bodů v doplňkových kategoriích max. 20 % na výsledném bodovém zisku.)

„Sběr čirého skla“

Pokud obec v hodnoceném období sbírala čiré sklo, získá 2 body.

„Sběr nápojového kartonu“

Pokud obec v hodnoceném období sbírala nápojový karton, získá 2 body.

„Sběr kovu“ – vykazované množství

Pokud obec v hodnoceném období sbírala kov, získá 2 body.

„Hustota sběrné sítě“

Pokud měla obec v hodnoceném období méně nebo rovno 180 obyvatel (podle autorizace) na sběrné hnízdo, získá 2 body.

„Účinnost tříděného sběru“

Pro každou obec je vypočítána účinnost tříděného sběru, tedy podíl výtěžnosti tříděného sběru včetně kovů na celkové výtěžnosti komunálních odpadů v obci (tříděný sběr včetně kovů a směsný komunální odpad). Pokud měla obec v hodnoceném období účinnost tříděného sběru vyšší nebo rovnu hodnotě republikového průměru účinnosti tříděného sběru), pak získá 2 body.

Odměny

1. místo – 30.000,- Kč
2. místo – 20.000,- Kč
3. místo – 10.000,- Kč
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na změnu či úpravu pravidel soutěže.

Copyright © 2019 EKO-KOM, a. s. | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH