Najdete nás na facebook

V okolí Blanska vyprodukovali občané 137861 tun odpadu

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, každý rok za pomoci speciálního programu zpracovává a vytváří přehledy o celkovém nakládání s odpady na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko.
Dle zákona o odpadech mají fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby povinnost vést průběžnou evidenci odpadů a při dosažení množství 100 tun ostatních nebo 100 kg nebezpečných odpadů za rok musí odevzdávat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady přes Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v termínu do 15. února kalendářního roku.


Za rok 2012 podalo hlášení celkem 406 původců odpadů správního obvodu ORP Blansko a 27 provozovatelů zařízení k nakládání s odpady (skládek, skladů, terénních úprav, sběren a výkupen odpadů).

Z větších obcí podalo hlášení následující množství původců - 173 z Blanska, 28 z Adamova, 22 z Rájce-Jestřebí, 18 z Černé Hory, 16 z Jedovnic, 15 z Lipůvky a 11 ze Křtin, u ostatních obcí je zastoupení nižší.
Celkem bylo vyprodukováno 137.861 tun odpadu, z toho připadalo na odpad zařazený jako ostatní 132.413 tun, ostatní odpad znečištěný nebezpečnými látkami 188 tun a odpad nebezpečný 5.260 tun. Jednalo se o 251 kategorií odpadů, z toho zařazených do ostatních 105, dále ostatních odpadů znečištěných nebezpečnými látkami 18 a nebezpečných 134. Například bylo vyprodukováno 12.832 tun komunálního odpadu, 24.866 tun papíru, 489 tun plastů, 699 tun skla, 9.010 tun kovů, 2.725 tun velkoobjemového odpadu a 1.347 tun biologicky rozložitelného odpadu.


Samotní občané města Blansko vyprodukovali v rámci sběru komunálního odpadu a z něj separovaných složek celkem 7.625 tun odpadů, z toho 7.613 tun odpadů ostatních a 12 tun nebezpečných. Dle jednotlivých kategorií šlo například o 3.814 tun komunálního odpadu, 512 tun papíru, 120 tun plastů, 195 tun skla, 921 tun kovů, 956 tun velkoobjemového odpadu a 583 tun biologicky rozložitelného odpadu. Informace podala Monika Zátiková, sekretariát starosty Blanska.

Copyright © 2019 EKO-KOM, a. s. | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH