Najdete nás na facebook

Aktuální pravidla soutěže "My třídíme nejlépe"

Název soutěže

My třídíme nejlépe

Vyhlašovatel

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. a Jihomoravský kraj.

Účast

Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v systému EKO-KOM v Jihomoravském kraji. Obce jsou rozděleny do velikostních skupin, každá skupina se vyhodnocuje zvlášť. Pro vyhodnocení soutěže bude použita databáze společnosti EKO-KOM, a.s. Pro hodnocení budou sloužit data poskytovaná obcemi v pravidelných čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích a to za období 3. - 4. čtvrtletí předešlého roku a 1. - 2. čtvrtletí roku aktuálního.

Velikostní skupiny obcí

• do 500 obyvatel
• 501 - 2 000 obyvatel
• 2001 - 10 000 obyvatel
• nad 10 000 obyvatel

Hodnotící kategorie

• Papír (všechny způsoby sběru),
• Plast (všechny způsoby sběru),
• Sklo celkem (všechny způsoby sběru),
• Nápojový karton (všechny způsoby sběru),
• Kovy (nádobový sběr, pytlový sběr, sběr ze sběrného dvora/sběrného místa, ostatní sběry),
• Kovy (sběr z výkupen)
• Účinnost tříděného sběru - podíl výtěžnosti tříděného sběru včetně kovů na celkové výtěžnosti komunálních odpadů v obci (tříděný sběr včetně kovů a směsný komunální odpad).
Obce jsou seřazeny podle výtěžnosti v hodnotících kategoriích (resp. účinnosti) od nejlepší po nejhorší. Obec s nejlepší výtěžností komodity (resp. nejlepší účinností) získává maximální počet bodů, který odpovídá počtu obcí ve velikostní skupině. Obec s nejhorší výtěžností komodity (resp. nejhorší účinností) získává 1 bod. Pokud má obec ve sledovaném období nulovou výtěžnost v dané komoditě, nezískává žádný bod. Výsledky se počítají pro každé čtvrtletí zvlášť a celkové pořadí je určeno součtem výsledků za jednotlivá čtvrtletí.

Výsledky hlavní soutěže jsou stanoveny součtem bodů získaných v jednotlivých kategoriích. Body získané v kategorii Kovy (sběr z výkupen) a Nápojový karton jsou vynásobeny vahou 0,5. Body získané v kategorii Účinnost tříděného sběru jsou vynásobeny vahou 2. Body v ostatních kategoriích jsou vynásobeny vahou 1.

Obec s nejvyšším počtem bodů ve velikostní skupině je vítěz.

Finanční dary obdrží obce umístěné na 1. - 3. místě v každé velikostní skupině.

Copyright © 2023 EKO-KOM, a. s. | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH