Najdete nás na facebook

Stránky věnované třídění odpadů – co a jak třídit, které odpady z domácnosti jsou využitelné a jak, apod.
http://www.jaktridit.cz

 

Recyklohraní - Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
http://www.recyklohrani.cz

 

Stránky společnosti ASEKOL - neziskově hospodařící společnosti, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tj. sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému. ASEKOLje tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení, jehož služeb mohou na základě smlouvy využít výrobci nebo dovozci elektrozařízení. ASEKOL při zajišťování chodu systému zpětného odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení.
http://www.asekol.cz

 

Stránky Jihomoravského kraje a Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Lze zde nalézt také informace z Odboru životního prostředí Krajského úřadu.
http://www.kr-jihomoravsky.cz

 

Stránky Ministerstva životního prostředí ČR. Lze zde také nalézt přehled a texty platných zákonů v jednotlivých oblastech ochrany životního prostředí včetně oblasti odpadového hospodářství.
http://www.env.cz

 

Stránky České inspekce životního prostředí s kontakty na kanceláře místně příslušných oblastních inspektorátů.
http://www.cizp.cz

 

Stránky Státního fondu životního prostředí ČR. Lze zde nalézt informace, na jaké investiční akce Fond poskytuje dotaze a za jakých podmínek a jak o tyto dotace žádat.
http://www.sfzp.cz

 

Stránky časopisu Odpady, který seznamuje čtenáře se situací v odpadovém hospodářství a se subjekty, které v něm působí. Přináší informace o nových trendech a zkušenostech nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.
http://odpady.ihned.cz

 

Stránky autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která zajišťuje sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Informace o tom, jak se obce mohou do tohoto systému zapojit a jaké povinnosti a práva z toho pro obce plynou.
http://www.ekokom.cz

 

Stránky sdružení pro zpětný odběr malých baterií ECOBAT.
http://www.ecobat.cz

 

Copyright © 2022 EKO-KOM, a. s. | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH